Pennard Community Council on Facebook Pennard Community Council Twitter

You are here

Notice of Election Southgate Ward

11, Jun, 2015

NOTICE OF ELECTION RHYBUDD ETHOLIAD Pennard Community Council Cyngor Cymuned Pennard ELECTION OF COUNCILLOR ETHOLIAD O GYNHORWYR FOR THE SOUTHGATE WARD DROS WARD SOUTHGATE
1. An election is to be held for THREE Councillors for the above mentioned Ward.
1. Cynhelir etholiad o TRI Cynghor dros y Ward uchod.
2. Nomination papers must be delivered at the office of the Returning Officer, Room 216, Guildhall, Swansea, SA1 4PE on any day after the date of this notice but not later than 4pm on Friday 19 June 2015.
2. Rhaid cyflwyno papurau enwebu yn swyddfa y Swyddog Canlyniadau, Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE ar unrhyw ddydd ar ôl dyddiad y rhybudd hwn, ond heb fod yn ddiweddarach na 4yh ar Ddydd Gwener 19 Mehefin 2015.
3. Forms of nomination paper may be obtained from the Returning Officer, Room 216, Guildhall, Swansea, SA1 4PE from the undersigned who will at the request of any elector for the said Ward prepare a nomination paper for signature.
3. Gellir cael ffurflenni papurau enwebu oddi wrth yr isod yn Swyddog Canlyniadau, Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE a gwnaiff ar gais unrhyw etholwr dros y Ward a enwir, baratoi papur i’w lofnodi.
4. If the election is contested, the poll will take place on Thursday 16 July 2015.
4. Os bydd pleidleisio, cynhelir yr etholiad ar Ddydd Iau 16 Gorffennaf 2015.
5. Electors and their proxies should take note that:
5. Dylai etholwyr a’u dirprwyon sylwi:
(a) Applications to vote by post must reach the Electoral Registration Officer by 5pm on Wednesday 1 July 2015 if they are to be effective for this election. This includes electors or their proxies who wish to make alterations to their existing arrangements on a permanent basis or who wish to make separate application for their ballot paper to be sent to a different address for this particular election.
(b) Applications to vote by proxy must reach the Electoral Registration Officer by 5pm on Wednesday 8 July 2015 if they are to be effective for this election.
(c) Applications to vote by emergency proxy must reach the Electoral Registration Officer by 5pm on Thursday 16 July 2015.
(a) Y bydd gofyn i geisiadau am gael eu trin fel pleidleiswyr absennol a cheisiadau a hysbysiadau eraill mewn perthynas a phleidleisio trwy’r post a drwy ddirprwy gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadau erbyn 5pm ar Ddydd Mercher 1 Gorffennaf 2015 os ydynt i’w hystyried ar gyfer yr etholiad hwn.
(b) Rhaid i geisiadau pleidleisio trwy ddirprwy gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol erbyn 5pm ar Ddydd Mercher 8 Gorffennaf 2015.
(c) Rhaid i geisiadau i bleidleisio drwy ddirprwy brys gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol erbyn 5pm ar Ddydd Iau 16 Gorffennaf 2015.
All applications and notices regarding absent voting must be sent to the Electoral Registration Office, Room 216, Guildhall, Swansea, SA1 4PE.
Rhaid anfon pob cais a hysbysiad parthed pleidleiswyr absennol at y Swyddog Cofrestru Etholiadau, Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE
Dated: 11 June 2015
Dyddiedig: 11 Mehefin 2015
JACK STRAW Returning Officer / Swyddog Canlyniadau Guildhall, Swansea, SA1 4PE Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE
Published and printed by the Returning Officer - Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau