Pennard Community Council on Facebook Pennard Community Council Twitter

You are here

Notice of Casual Vacancy

10, Mar, 2016

PENNARD COMMUNITY COUNCIL

NOTICE OF VACANCY IN THE OFFICE OF COUNCILLOR FOR THE SOUTHGATE WARD

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Section 87 (2) of the Local Government Act 1972 that ONE Casual Vacancy exists in the Office of Councillor for the above ward of the said community.

An election to fill the vacancy will be held if within fourteen days (computed in accordance with Rule 2 of the Local Parish and Communities Rules 1986) after the publication of this notice a request for such an election is made in writing to the Returning Officer, Room 2.2.3, Civic Centre, Swansea, SA1 3SN by TEN electors for the electoral area in which the vacancies occur.

If no such request in writing is received by the Returning Officer the vacancies will be filled by the Community Council by co-option.

Dated this 10th day of March 2016.  Mrs Fiona Pearce  Clerk to the Council

CYNGOR CYMUNED PENNARD

HYSBYSIAD O SWYDD WAG YN SWYDD Y CYNGHORYDD AR GYFER WARD SOUTHGATE

HYSBYSIR TRWY HYN, yn unol ag Adran 87 (2) Deddf Llywodraeth Leol 1972, y ceir UN Swydd Wag Achlysurol ar gyfer swydd cynghorydd dros y ward uchod yn y gymuned a nodwyd.

Caiff etholiad i lenwi’r swydd wag ei gynnal os cyflwynir cais yn ysgrifenedig o fewn 14 diwrnod (wedi’u cyfrif yn unol â Rheol 2 Rheolau Plwyfi a Chymunedau Lleol 1986) i gyhoeddi’r hysbysiad hwn am etholiad o’r fath i’r Swyddog Canlyniadau, Ystafell 2.2.3, Canolfan Ddinesig, Abertawe SA1 3SN gan DDEG etholwr sy’n cynrychioli’r ardal etholiadol lle mae’r swyddi yn wag.

Os nad yw’r Swyddog Canlyniadau’n derbyn y fath gais yn ysgrifenedig, caiff y swyddi ei llenwi gan y cyngor cymuned trwy gyfethol.

Dyddiedig 10 Mawrth 2016.  Mrs Fiona Pearce  Clerc y Cyngor